Her İşinde Başarılı Olmak İçin

REKLAM

Her kim günde 9 defa Şura Suresinin 19.ayeti kerimesi olan aşağıdaki duayı 9 defa okursa, Allah her işinde ona lutufkâr  davranır.

“Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız”

Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”

Dargınları Barıştırma Vefki

REKLAM

Dargınların barışması için ve evini terk edeni geri getirmek için Allah’ın “El- Câmi” ismi şerifini okumak çok faydalıdır.

Her gün  12.996 defa “Yâ Câmi Celle Celalühü”” şeklinde okunursa maksada ulaşılır.İnşallah..Allah’ın izni  ve yardımıyla…

Kaynak:Duaların Esrarı(Ayhan Yalçın)

Yasin-i Şerif-Vakıâ ve Fetih Suresi Hatim Duası

REKLAM

E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn!
Allahümme inni es’elüke sabran cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucibet deavat. Ya kaşıfed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs’saatil’mübaraketi bihürmeti yasin vel’kuranil ‘ hakiym.Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun.
Ey rahmeti bol, mağfiret ve ihsanı sonsuz olan Rabbimiz, bize islâm gibi bir din, Kur’an gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi hidayetinden inayetinden ayırma yarabbi.
Okumuş olduğum Yâsin süresi ve diğer süreleri dergâhı izzetinde ahseni kabul ile makbul buyur . Hasıl olan sevabı evvelâ sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle Şefaatini cümlemize nasip eyle… ..

Hasıl olan sevabı peygamberimizin ailesine, ashabına, kur’ana ve İslama hizmet eden bütün gelmiş geçmiş din alimlerinin ruhlarına hediye eyledik ikrâm eyle yarabbi.
Hasıl olan sevabı bütün anne, baba, hısım akrabamızdan ahirete iman ile göç eden bütün geçmişlerimizin de ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle yarabbi.
Rahatsızlıgı nedeni ile şifa umudu bekleyen hastalarımıza şifa olsun..

Borçlu olan kullarına edalar için vesile olsun..

İşlerinde rızık sıkıntı çekenlere vesile olsun..

Hayırlı evlilik isteyenler hayırlı kapıların açılmasına vesile olsun.

Evlerinde huzursuz olan ailelere mutluluk vesile olsun..

İş sıkıntısı çeken iş bulamayan kardeşlerimizin acilen hayırlı iş bulmalarına vesile olsun.

Eşlerinin ,evlatlarının hidayetini isteyen kullarına hidayet vesilesi olsun.

Kötü alışkanlığı olan kullarının kurtuluşuna vesile olsun..

Bu duaya katılan her kardeşim hangi niyetle okuduysa  niyetinin kabulüne vesile olsun…

Evlat isteyen kullarının hayırlı salih evlat sahibi olmalarına vesile olsun.

Eşi  ile  veya sevdiği ile ayrı olanların birleşmelerine vesile olsun…

Okuduğumuz sureler evlerimizin huzuruna,gönüllerimizin nurlanmasına,kazançlarımızın bereketine,vücudumuzun sağlığına vesile olsun..
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifün. Veselâmün alel mürselin. Velhamdülillahirabbil alemin. EL FÂTİHA.

İstiğfar Duası

REKLAM

Bu istiğfar her farz namazın ardından ” Estağfirullâhel azimillezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Ve etûbü ileyh” en az 3 defa  okunur.

Bu duayı yatmadan önce 3 kere okuyanın ağaç yaprakları  kadar günahı da olsa Cenab-ı Hak affeder buyurmuştur.Peygamberimiz(s.a.v)“Her kulun elinde olmadan hata ve kusur etmesi her zaman mümkün olacağından bu istiğfarları okuyarak bu günahlardan pişmanlık duymuş ve Allah’a yönelmiş olur.”

Geceleri Korkan Çocuklar İçin

REKLAM

Geceleri korkan çocuğa 11 defa Kureyş suresi okunursa inşallah  korkusu geçer. 

Kureyş Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanir rahim.

“Li iylâfi kureyşin iylâfihim rıhle’t-eş şitai vessayf fel-yâ’budû Rabbe hâzel beyti ellezi et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.”

Kureyş Sûresinin Anlamı (Manası)

” Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen’e ve yazın Şam’a göç etmeğe ülfet ettirdikleri için bu beytin Rabbine iba¬det etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı. “

Eşler Arasındaki Geçimsizlik İçin

REKLAM

Eşler arası geçimsizlik,aile içi tartışmalar,için cuma suresi;

Cuma günü sela ile ezan arasında ki  zamanda 5 defa “Cuma suresi”okunursa niye edilip. İnşallah anlaşmazlıklar kalkar.Aralarındaki sıkıntılı durum kalakar.

Muradına Erişmek İçin

REKLAM

Muradına erişmek için;

Seher vakti Yasin-Şerif okumaya başlanır.. Besmele ile birlikte “Selamün kavlen min rabbir-rahim” bu ayeti kerimesi 818 defa okunur..ve Yasin bitirilir.

Bunu yapan muradına erişir denilmektedir…

İnşirah Suresi

REKLAM

1. Elemneşrahleke sadrek
2. Ve vedağna anke vizrek
3. Ellezi engada zahrek
4. Ve refağna leke zikrek
5. Feinne meal usri yüsra
6. Inne meal üsri yüsra
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

1.Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?
2.Ve yükünü indirip-atmadık mı?
3.Ki o, senin belini bükmüştü;
4.Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
5.Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
6.Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.
7.Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
8.Ve yalnızca Rabbine rağbet et.

İnşirah suresini her gün 7 defa okumaya devam eden kalp sıkıntısından, rızık darlığından kurtulur.

Daralan, bunalıma giren, içi sıkılan kişiler üzerinde bulundurursa şifa bulur.

Murada Ermek İçin

REKLAM

İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor..

Dertlerden kurtulmak için ve her hangi bir murada erişmek için..

Başta 100 salavat okuyunuz..

500 defa ” Lâ Havle  Ve lâ kuvvete illâ billah” okuyun.

Sonra yine 100 salavat okuyun..

Allah’a duanızı yapın..